پسماندهای کشاورزی در صنایع چوب و کاغذ

برترین پایگاه اینترنتی علمی- تخصصی پسماند کشاورزی در صنایع چوب

بررسی امکان تهیه خمیر کاغذ از ساقه پنبه به روش سودا

 مهندس شامحمد امیری*: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. آدرس: استان گلستان – گرگان – خ شهید بهشتی – روبروی سازش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان- صندوق پستی 4915677555  تلفن:4-3350063 فاکس:3359813 shah_amiri45@yahoo.comshahamiri45@gmail.com

دکتر سید علی حسینی (سید حبیب): عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. hosayniali@yahoo.com

مهندس بهزاد شهریاری: فوق لیسانس علوم و صنایع چوب و کاغذ. behzadshahryari@yahoo.com

 چکیده

ضایعات حاصل از برداشت محصولات کشاورزی، ساقه محصولاتی همانند کاه گندم، کاه برنج، ساقه پنبه، ساقه ذرت، ساقه آفتاب گردان، تنباکو و حبوبات و کلزا و ... می باشند. ساقه این محصولات بین 55%-35% محتوی الیاف مورد استفاده برای صنایع کاغذ سازی می باشد که هم ارزش با محتوی الیاف گونه های درختان پهن برگ می باشد. به منظور تعیین خصوصیات الیاف، خواص شیمیایی و خمیر کاغذ دهی ساقه پنبه بررسی های زیر به عمل آمد: در بررسی خصوصیات الیاف ، میانگین طول الیاف ، قطر کلی الیاف ، قطر حفره سلولی، و ضخامت دیواره سلول به ترتیب برابر با 839 ، 47/24 ، 43/16 و 02/4  میکرون اندازه گیری شد. بر اساس اندازه گیری های انجام گرفته  ضریب در هم رفتگی ، ضریب انعطاف پذیری و ضریب مقاومت در برابر پاره شدن به ترتیب برابر با 28/34 ، 14/67  و 93/48  محاسبه شد. میانگین مقدار سلولز83/47% ، لیگنین 66/21%، مواد استخراجی محلول در الکل – استن 13/2% و خاکستر ساقه پنبه 83/2%  اندازه گیری شد. جرم مخصوص خشک ساقه پنبه برابر با 42/0 گرم بر سانتی متر مکعب و جرم مخصوص بحرانی 39/0   گرم بر سانتی متر مکعب اندازه گیری شد. درصد پوست در ساقه پنبه به میزان 34/27% محاسبه گردید. در بررسی خواص خمیر کاغذ دهی از ساقه پنبه با پوست و بدون پوست، درجه حرارت پخت 140 ، 160 و 180 درجه سلسیوس و زمان پخت 30 ، 40 و 50 دقیقه و به روش سودا استفاده شده است. نسبت مایع پخت 5 به 1 و قلیائیت فعال 20% به طور ثابت در تمام مراحل تهیه خمیر کاغذ در نظر گرفته شد. بیشترین میزان بازده برابر با 80/61 درصد در شرایط پخت ساقه پنبه با پوست ، درجه حرارت 140 درجه سلسیوس و زمان پخت 30 دقیقه به دست آمد . در این شرایط پخت عدد کاپا به میزان7/114  اندازه گیری شد.  اثر تغییرات زمان و درجه حرارت پخت روی بازده خمیر کاغذ حاصله چشمگیرتر از تغییرات حاصل از نحوه بکارگیری ماده خام می باشد.بطوریکه اثر ماده اولیه با پوست و بدون پوست برروی راندمان خمیر کاغذ حاصله چندان محسوس نبود. ولی انتخاب زمان و دمای پخت متفاوت تاءثیر محسوس روی بازده خمیر حاصله می گذارد. لذا شرایط تهیه نحوه بکارگیری ساقه پنبه بدون پوست ، دمای پخت 160 درجه سلسیوس و زمان پخت 40 دقیقه پیشنهاد می گردد. در این شرایط تهیه خمیر کاغذ سودا میزان بازده 4/50% و کاپا 15/89 می باشد. 

  واژه های کلیدی : ساقه پنبه ، خمیرکاغذ، سودا، بازده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 1390/05/18ساعت 13  توسط مصطفی برزگر  | 

همگرایی فناوری نانو و توسعه پایدار در مدیریت بهینه پسماندهای کشاورزی

مهندس شامحمد امیری*،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. آدرس: استان گلستان – گرگان – خ شهید بهشتی – روبروی سازش – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان- صندوق پستی 4915677555  تلفن:4-3350063 فاکس:3359813 shah_amiri45@yahoo.comshahamiri45@gmail.com

دکتر سید علی حسینی (سید حبیب)، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان. hosayniali@yahoo.com

مهندس حسن اکبرپور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان.h_akbarpour@yahoo.com

چکیده:

در زمینه کشاورزی ، علوم و مهندسی نانو می تواند تاءثیر قابل ملاحظه ای در درک مولکولی فرایندهای مقیاس نانو که در اکوسیستم کشاورزی رخ می دهد داشته باشد. از طرفی بر اساس تعاریف موجود از توسعه پایدار، اگر قرار باشد سطح زندگی در طول زمان کاهش نیابد، نسلهای آتی باید همانند نسلهای حاضر به منابع موجود کارآمد دسترسی یکسانی داشته باشند. "کارآمد بودن" یک منبع موجود به فناوری بستگی دارد و آینده فناوری نیز ناشناخته است. فناوری نانو زمینه های علمی کشاورزی را نیز به حال خود رها نخواهد کرد. فناوری نانو با کمک ابزارهای جدید، توانایی دگرگون سازی صنایع غذایی و کشاورزی را دارد و می تواند از این ابزارها برای تشخیص رفتارهای مولکولی بیماری ها، کشف سریع بیماری ها ، آفت کش های هوشمند در ابعاد نانو و افزایش توانایی گیاهان برای جذب مواد غذایی استفاده کند. رابطه فناوری نانو و علوم کشاورزی  در زمینه هایی همچون نیاز به امنیت کشاورزی و سیستم های تغذیه ای، ایجاد سیستم های هوشمند برای پیشگیری و درمان بیماری های گیاهی، خلق وسایل جدید برای پیشرفت در تحقیقات بیولوژی و سلولی و نیز بازیافت حاصل از محصولات کشاورزی قابل بررسی است.

 واژه های کلیدی: فنآوری، کارآمد، بازیافت محصولات کشاورزی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/05/02ساعت 13  توسط مصطفی برزگر  |